حمل سفارشات

تمامی سفارشات یک روز کاری پس از تایید سفارش، ارسال می گردد. هزینه حمل سفارشات زیر 200هزار تومان برعهده مشتری خواهد بود.