حمل سفارشات

تمامی سفارشات یک روز کاری پس از تایید سفارش، ارسال می گردد. هزینه حمل سفارشات زیر 500 هزار تومان برعهده مشتری خواهد بود.